ประกาศ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

เรื่อง  รับสมัครเด็กเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก  ครั้งที่ 17

ณ  เมืองฟูกุโอกะ   ประเทศญี่ปุ่น

-----------------------------------------------

 

                                สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จะรับสมัครเด็กไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก  ครั้งที่  17  ณ  เมืองฟูกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น  โดยมีระเบียบและวิธีการรับสมัคร  ดังนี้

 

1.  คุณสมบัติ

                                1. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ

                                2. เกิดระหว่างวันที่  1  กันยายน 2536 - 31  สิงหาคม  2537 (อายุ 10 - 11 ปี)

                                3. ไม่เป็นบุตรหลานของผู้ดูแลเด็ก

                                4.  มีสุขภาพแข็งแรง

                                5. ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของงานชุมนุมเด็ก

                                6. สนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

                                7.  สามารถอยู่คนเดียวโดยลำพังกับครอบครัวเจ้าภาพญี่ปุ่นได้

                                8. สามารถแนะนำและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยได้

                                9. ยึดมั่นกฎข้อบังคับของงานชุมนุมเด็กฯ  โดย

                                    w ไม่ร้องขอให้ครอบครัวพาไปเที่ยวหรือซื้อของให้  เว้นแต่เป็นความตั้งใจของ

                                          ครอบครัว

                                    w  บิดา/มารดาหรือญาติจะต้องไม่เดินทางไปเมืองฟูกุโอกะร่วมกับเด็ก

                                    w  บิดา/มารดาจะต้องไม่ติดต่อกับเด็กระหว่างการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ  เว้นแต่

                                         กรณีฉุกเฉิน

                                    w  ไม่แยกเดินทางกับคณะระหว่างที่เข้าร่วมชุมนุมเด็กฯ

                                     w  ปฏิบัติตามกำหนดการของครอบครัวเจ้าภาพระหว่างการพักกับครอบครัว

                                     w  ต้องไม่กระทำภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของงานชุมนุมเด็กฯ

                                          เช่น  ทำธุรกิจการค้า เป็นต้น

 

/2.  การยื่นใบสมัคร….

 

- 2 -

 

 

2.  การยื่นใบสมัคร

                                ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นแล้วจึงยื่นใบสมัคร  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารเท็จ  จะถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทันที  ถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม

 

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร

                                3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง (รับได้ที่สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน  ชั้น  2  สท.)

                                3.2  รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  จำนวน  1  รูป

                                3.3  สำเนาสูติบัตร (ลงชื่อรับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง)

(หลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 - 3.3 จะไม่รับสมัครและถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือก)

 

4.  กำหนดการรับสมัครและการสอบ

                                แจกใบสมัคร/ยื่นใบสมัคร                 วันที่  17 - 31  มกราคม  2548

                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์            วันที่  7  กุมภาพันธ์  2548  เวลา 10.00 น.

                                                                                                                ณ  ป้ายประกาศหน้าหอประชุม สท.

                                                                                                                หรือทาง www.opp.go.th , www.oppy.opp.go.th,

                                                                                                                www.m-society.go.th

                                สอบสัมภาษณ์                                                      วันที่  14 - 16  กุมภาพันธ์  2548

                                                                                                                ณ  ห้องประชุม สท.

                                ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2548 เวลา  10.00  น.   

                                                                                                                ณ  ป้ายประกาศหน้าหอประชุม สท.

                                                                                                                หรือทาง www.opp.go.th , www.oppy.opp.go.th,

                                                                                                                www.m-society.go.th

                                รายงานตัวและปฐมนิเทศ                                  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุม สท.

                                ฝึกอบรม                                                                จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

                                เข้าร่วมโครงการ                                                  วันที่  13 - 27  กรกฎาคม 2548  (15 วัน)

                                                                                                                ณ   ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ             ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการ  ผู้ที่เดินทางกลับ

                                ก่อนโครงการสิ้นสุดไม่ว่ากรณีใด  จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเอง

/ 5. สถานที่...

 

 

 

- 3 -

 

 

5.  สถานที่ติดต่อและรับสมัคร

                                สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เลขที่  618/1  ถนนนิคมมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0- 2255-5850 - 7  ต่อ 190,116  ในเวลาราชการ  และสามารถดูรายละเอียดได้ใน www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th หรือ www.m-society.go.th

 

                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่              มกราคม   2548

 

 

 

                                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

                                                                            เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการรับสมัคร

งานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก  ครั้งที่ 17

ณ  เมืองฟูกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น

 

---------------------------------------------

 

1.  รับสมัครเด็ก

                                ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม  2548   หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

 

2.  หลักฐานประกอบการสมัคร

                                2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง พร้อมลงลายมือชื่อและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว

                                2.2  รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน  1  รูป

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน (ไม่รับรูปผิดขนาด)

                                2.3  สำเนาสูจิบัตร (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

3.  คุณสมบัติผู้สมัคร

                                3.1  มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ

                                3.2  เกิดระหว่างวันที่  1  กันยายน  2536 -  31  สิงหาคม  2537

                                3.3  มีสุขภาพแข็งแรง

                                3.4  สามารถอยู่โดยลำพังกับครอบครัวเจ้าภาพญี่ปุ่นได้

                                3.5  ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของงานชุมนุมเด็กฯ

                                                                                ฯลฯ

 

4.  สอบสัมภาษณ์

                                ระหว่างวันที่  14 - 16  กุมภาพันธ์  2548  ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) (กำหนดการแน่นอนจะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

 

5.  สถานที่ติดต่อ

                                สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน    สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เลขที่  618/1  ถนนนิคมมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0- 2255-5850 - 7  ต่อ 190,116  ในเวลาราชการ

 

 

± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

 

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ใบสมัครคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ

งานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก  ครั้งที่ 17

ณ  เมืองฟูกุโอกะ   ประเทศญี่ปุ่น

 

สำหรับผู้สมัครกรอกและทำเครื่องหมาย

 ชื่อ   เด็กชาย/เด็กหญิง.......................................................ชื่อสกุล............................................................

 

            Name  Mr./Miss……………………………………Surname…………………………………….

 

2. ชื่อบิดา   นาย.................................ชื่อสกุล...........................................อาชีพ...........................................

 

    ชื่อมารดานาง..................................ชื่อสกุล..........................................อาชีพ..........................................

 

3.  เชื้อชาติ..........................................สัญชาติ.........................................ศาสนา.........................................

 

4. เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ.................อายุ.......................ปี.....................เดือน

 

    สถานที่เกิด (จังหวัด)................................................................................................................................

 

5. กำลังเรียนอยู่ชั้น....................................................โรงเรียน.....................................................................

 

    ที่ตั้ง..........................................................................................................................................................

 

    .........................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................

 

    โทรศัพท์..............................................................................โทรสาร.....................................................

 

6. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

    ภาษาอังกฤษ                                                           ดีมาก     ดี       พอใช้

    ภาษาอื่นๆ ระบุ................................................. .   ดีมาก      ดี           พอใช้

7.  ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................................................

 

     ………………………………………………………………………………………………………….

 

     โทรศัพท์.......................................มือถือ........................................โทรสาร............................................

 

8. ความสามารถพิเศษ (ในกรณีที่ต้องการเขียนเพิ่มเติมให้เขียนในกระดาษเป็นพิเศษได้)

      ดนตรี  ประเภท..............................................  ขับร้อง      □ ฟ้อนรำ

    กีฬา     ประเภท............................................... นันทนาการ    ศิลปประดิษฐ์

      ศิลปป้องกันตัว  ประเภท.................................  อื่นๆ ระบุ.......................................................

- 2 -

 

 

 

 

9.  กิจกรรมเยาวชนที่เคยปฏิบัติหรือกำลังปฏิบัติในปัจจุบัน

     9.1...................................................................................................................ปี พ.ศ.............................

     9.2...................................................................................................................ปี พ.ศ.............................

     9.3...................................................................................................................ปี พ.ศ.............................

     9.4...................................................................................................................ปี พ.ศ.............................

     9.5...................................................................................................................ปี พ.ศ.............................

10.  ผลงานดีเด่น/สร้างสรรค์/รางวัลที่ได้รับในด้านกิจกรรมเยาวชน

      ...............................................................................................................................................................

      ...............................................................................................................................................................

      ...............................................................................................................................................................

      ...............................................................................................................................................................

      ...............................................................................................................................................................

11. ประสบการณ์ในต่างประเทศ

      11.1.........................................................................ณ  ประเทศ...................................ปี.......................

      11.2.........................................................................ณ  ประเทศ...................................ปี.......................

      11.3.........................................................................ณ  ประเทศ...................................ปี.......................

12. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  ทั้งนี้  หากมีการตรวจสอบพบใน

      ภายหลังว่าข้อความใดไม่เป็นจริง  ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิในการสมัครและเข้าร่วมโครงการ

     โดยไม่มีเงื่อนไข

 

 

 

                                                           ลงชื่อ..........................................................................ผู้สมัคร

                                                                   วันที่................เดือน...........................พ.ศ...................